Mladí ľudia dokážu využívať svoje schopnosti a zručnosti, túžia po sebarealizácii. Platí to nielen v súkromnej oblasti, ale aj v rámci pracovného uplatnenia. Dôležité je podporné prostredie, aby pri hľadaní prvej práce, zabezpečení si bývania a sociálnych kontaktov ti zvládli aj mladí ľudia, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, prípadne nemôžu rátať s podporným prostredím či už vlastnej rodiny, detského domova a podobne. Podporné prostredie a podporné vzťahy sú dôležité v tomto období zmien pre začlenenie sa, zvládnutie prechodu do pracovného života, zvládnutie samostatného života so všetkými potrebnými zručnosťami pre bežný pracovný aj osobný život v prostredí, v ktorom sa nachádza.

Tranzitný program sa zameriava na podporu mladých ľudí so znevýhodnením aby úspešne zvládli prechod zo školy do pracovného života a predchádzať ich dlhodobej nezamestnanosti či odkázanosti na iných. Našou cieľovou skupinou sú predovšetkým študenti/absolventi učilíšť či špeciálnych internátnych škôl, ktorých znevýhodnením je chýbajúce alebo nepodporné rodinné prostredie, zdravotné či iné sociálne znevýhodnenie. Prepojenie do pracovného života vnímame aj spolu s možnosťami nezávislého života, ideálne mimo tradičných inštitúcií, tradičných sociálnych služieb.

  • Podporujeme mladých ľudí v tom, aby mohli efektívnejšie fungovať v sociálnych vzťahoch, v zodpovednosti za vlastný život a prostredie v ktorom žijú.
  • Zabezpečujeme im podporu pri hľadaní práce a rozvíjame zručnosti, aby proces hľadania práce zvládli. Získavajú prvé pracovné skúsenosti a snažíme sa aj o začlenenie do komunity (kolegov, susedov, …).
  • Ponúkame podporu v rozvoji ďalších zručností potrebných pre samostatný život ako je hospodárenie s peniazmi, cestovanie, voľnočasové aktivity a medziľudské vzťahy.

Cieľom našej spolupráce s mladými ľuďmi so znevýhodnením je zníženie odkázanosti na sociálne dávky, sociálne služby a uplatnenie na trhu práce a v bežnom živote.

Snahou pracovníkov v tranzitnom programe je aby mladí ľudia zvládli prechod zo školského prostredia do pracovného života, vyskúšali si a zvládli pracovný pohovor aj s možnými odmietnutiami, zamestnanie.

Snažíme sa posilniť mladých ľudí v sebadôvere, spoznať svoje pozitíva a silné stránky aj ako pracovať s tými slabými. Vytvárame bezpečné prostredie ale smer a ciele zadáva mladý človek. Sprevádzame ale nedržíme za ruku. Sprevádzame o krok pozadu, kryjeme chrbát, lebo našou snahou je samostatnosť mladých ľudí a viera, že to dokážu sami.

Využívame metódy Kids’ Skills, Solution Focused Approach a individuálne plánovanie. Do našej práce zapájame aj prostredie v ktorom títo mladí ľudia žijú.

/program realizujeme od septembra/októbra 2018 v okresoch Lučenec, Brezno a Banská Bystrica a to vďaka podpore Nadácie VELUX a spolupráci s nadáciou SOCIA/.

Aktuálne a aj najviac o našej činnosti nájdete na Facebooku Tranzitného programu: https://www.facebook.com/alternativacentrum

Pár príkladov z našej praxe:

Hanka je 17 ročná dievčina, ktorá vyrastala v detskom domove. Na internátnom učilišti študovala odbor opatrovateľstvo. Spoluprácu sme začali v novembri 2018 a odvtedy do teraz (máj 2019) vnímame, že jej sebadôvera narástla. Hovorila, že by rada pracovala ako opatrovateľka či sanitárka v dome s opatrovateľskou službou, alebo zariadení pre seniorov alebo niečo podobné. S Hankou sme navštívili jedno také zariadenie, stretli sme sa s pani riaditeľkou a Hanka hovorila o svojich zručnostiach pre túto prácu a skúsenostiach, ktoré na praxi počas štúdia získala a aj to, prečo by túto prácu chcela robiť. Riaditeľka jej hneď po úspešnom dokončení školy ponúkla pracovné miesto. Ukončením štúdia Hanka musí opustiť aj detský domov a tak ju čaká veľká zmena. Je veľmi rada, že má istotu, že hneď po ukončení školy bude mať zamestnanie, dokonca také, aké by si priala a zaistí si tak príjem pre svoj každodenný život.  Vďaka práci je pre Hanku ľahšie v spolupráci s nami hľadať dostupné bývanie a zabezpečiť potrebné veci pre samostatné bývanie aj urobiť potrebné pre začatie pracovného pomeru aj bývaní na novom mieste.

Iveta má 28 rokov. Má diagnostikovanú schizofréniu, čo ju veľmi obmedzovalo pri hľadaní práce. Do svojich 18 rokov vyrastala v detskom domove. Ostatných 8 rokov žije v útulku a príležitostne pracovala ako upratovačka. Spolupracovať sme začali vo februári 2019 a Ivetka bola veľmi tichá a hanblivá, nevedela sa prezentovať u zamestnávateľa. Rada by pracovala ako masérka. Pracovali sme spolu na sebaprezentácii a spoločne sme absolvovali niekoľko pracovných pohovorov. Začiatky boli veľmi strohé a Ivetka ako prvé komunikovala zamestnávateľovi svoju diagnózu a čo všetko nemôže. Ivetka sa učila pomenovať svoje zručnosti a silné stránky, ktoré zamestnávateľ môže oceniť, upozorní ho aj na svoje limity. Od apríla takto získala stabilnú prácu upratovačky a začala úspešne navštevovať masérsky kurz. Zatiaľ sa jej tam veľmi dobre darí.

Mená boli zmenené. Obe dámy sú v menšej miere ešte užívateľkami našej služby.

Tento projekt realizuje SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien v spolupráci s ALTERNATÍVOU – Centrom nezávislého života, n.o.
Projekt finančne podporuje Nadácia VELUX z Dánska.

Môžete nás kontaktovať:

Kancelária Lučenec: lucenec@alternativacentrum.sk
Kancelária Brezno: brezno@alternativacentrum.sk
Kancelária Banská Bystrica: bbystrica@alternativacentrum.sk

Alebo môžete kontaktovať tímlíderku programu: Katarínu Medzihorskú: medzihorska@alternativacentrum.sk, 0911 631 325
či koordinátorku projektu: Martinu Petijovú: petijova@socia.sk, 0911 15 05 66