Mladí ľudia dokážu využívať svoje schopnosti a zručnosti, túžia po sebarealizácii. Platí to nielen v súkromnej oblasti, ale aj v rámci pracovného uplatnenia. Dôležité je podporné prostredie, aby pri hľadaní prvej práce, zabezpečenie si bývania a sociálnych kontaktov zvládli aj mladí ľudia, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, prípadne nemôžu rátať s podporným prostredím či už vlastnej rodiny, detského domova a podobne. Prečo je dôležitá snaha o ich začlenenie? Pretože sa ocitnú v podpornom prostredí a vzťahoch v období, kedy ide o kľúčové začlenenie, zvládnutie prechodu do pracovného života, zvládnutie samostatného života so všetkými potrebnými zručnosťami pre bežný pracovný aj osobný život v prostredí, v ktorom sa nachádza.

Program sa zameria na prechod zo vzdelávacieho systému do pracovného života, čím chce predchádzať aj dlhodobej nezamestnanosti ťažko zamestnateľných mladých ľudí, absolventov učilíšť či špeciálnych internátnych škôl. Dôsledkom môže byť zníženie odkázanosti na sociálne dávky a prechod skôr ku kombinácií poberania invalidného dôchodku (ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím) a čiastočných či úplných pracovných úväzkov. Snažíme sa o podporu vo fungovaní mladých ľudí v silnejších sociálnych vzťahoch a zodpovednosti za vlastný život a prostredie, v ktorom žijú.

Pre mladých ľudí s postihnutím budeme zabezpečovať podporu pri hľadaní práce či ich začleňovanie do komunity. Získavajú prvé pracovné skúsenosti a cielene budeme rozvíjať sociálne zručnosti. Podporu ponúkneme aj v rozvoji ďalších oblastí potrebných pre samostatný život ako je hospodárenie s peniazmi, voľnočasové aktivity, cestovanie a medziľudské vzťahy.

Projekt sme začali realizovať v septembri a októbri 2018 v Banskobystrickom kraji (najmä Banská Bystrica, Brezno, Lučenec a ich okolie). Prostredníctvom individuálnej podpory mladých študentov s viacnásobným znevýhodnením im umožníme prechod do života a práce.

Tento projekt realizuje SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien v spolupráci s ALTERNATÍVOU – Centrom nezávislého života, n.o.
Projekt finančne podporuje Nadácia VELUX z Dánska.

 

Môžete nás kontaktovať:

Kancelária Lučenec: lucenec@alternativacentrum.sk
Kancelária Brezno: brezno@alternativacentrum.sk
Kancelária Banská Bystrica: bbystrica@alternativacentrum.sk

Alebo môžete kontaktovať tímlíderku programu: Katarínu Medzihorskú: medzihorska@alternativacentrum.sk, 0911 631 325
či koordinátorku projektu: Martinu Petijovú: petijova@socia.sk, 0911 15 05 66