Projekt pomôže mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí do 19 rokov žili v Detskom domove. Tento ich nepripravil na samostatný život. Dnes žijú v zariadení Podporovaného bývania, kde sa učia starať sa o seba a o domácnosť. Na to, aby v budúcnosti žili čo najviac samostatne je dôležité pomôcť im nájsť si zamestnanie, získať pracovné zručnosti a pracovné návyky, ale i vedieť nadviazať a udržať vzťahy.

Náš projekt sa realizuje v spolupráci s jazdeckým klubom, kde sa mladí ľudia so zdravotným postihnutím budú v rámci projektu učiť starať sa o kone, pracovať, ale najmä nadväzovať vzťahy čím dosiahne ich prirodzená integrácia do komunity.