ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o.

Chceme robiť veci inak. Byť alternatívou k existujúcim sociálnym službám, ktoré sú veľmi zaťažené svojou inštitucionálnou kultúrou. Tá bohužiaľ nenapadla len budovy, organizáciu práce a formu služby, ale aj ľudí. Preto

  • chceme vytvoriť priestor, kde ľudia so zdravotným postihnutím nájdu potrebnú podporu, aby mohli žiť v komunite. Chceme ich podporiť v každodennom živote, pri hľadaní zmysluplnej práce aj pri trávení voľného času.
  • Chceme byť flexibilní – v prvom rade vidieť potreby jednotlivca a tomu prispôsobiť naše služby.

Naším cieľom je vytvoriť sieť komunitných služieb, ktoré budú alternatívou pre bývalých klientov Domova sociálnych služieb Slatinka, ktorí opustili inštitúciu, ale aj ďalších občanov so ZP v meste a blízkom okolí tak, aby mohli ostať žiť v rodinách a komunite.

Rovnako by sme radi podporili ľudí pri sebarealizácii a zamestnávaní formou agentúry podporovaného zamestnávania. Súčasťou našej činnosti bude aj organizovanie seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí a vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných materiálov a publikácií.

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n. o. je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti verejných služieb pre občanov so zdravotným postihnutím (ďalej ZP). Jej cieľom je podporiť vybudovanie adresného, efektívneho a variabilného systému komunitných sociálnych služieb pre občanov so ZP na lokálnej úrovni tak, aby sa predišlo ich inštitucionalizácii a podporilo sa ich právo na nezávislý život v komunite.

ALTERNATÍVA n. o. vznikla začiatkom roku 2016 a ako nezisková organizácia plánuje poskytovať všeobecne prospešné služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Riaditeľka: Žaneta Kučerová, alternativa.no@gmail.com

Správna rada neziskovej organizácie:

  • Alžbeta Brozmanová Gregorová, UMB, Banská Bystrica
  • Mária Machajdíková, nadácia SOCIA, Bratislava
  • Ladislav Pócsa, Lučenec
  • Roman Vrábel, Veľký Krtíš
  • Oľga Sarvašová

Revízorka: Alena Kelemenová

Pracovníčky v Tranzitnom programe: 

Banská Bystrica (bbystrica@alternativacentrum.sk): Jana Mojšová, Lucia Sujová
Brezno (brezno@alternativacentrum.sk): Lucia Baboľová, Dominika Černeková, Ingrid Horváthová
Lučenec (lucenec@alternativacentrum.sk): Veronika Hatvaniová, Miroslava Lacová, Ivana Šufliarska

Tímlíderkou programu je Katarína Medzihorská, medzihorska@alternativacentrum.sk, 0911 631 325
koordinátorkou projektu (realizovaného v partnerstve s nadáciou SOCIA) je Martina Petijová, petijova@socia.sk, 0911 15 05 66

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n. o.
Jókaiho 1
984 01 Lučenec
alternativa.no@gmail.com
www.alternativacentrum.sk