ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o.

Chceme robiť veci inak. Byť alternatívou k existujúcim sociálnym službám, ktoré sú veľmi zaťažené svojou inštitucionálnou kultúrou. Tá bohužiaľ nenapadla len budovy, organizáciu práce a formu služby, ale aj ľudí. Preto

 • chceme vytvoriť priestor, kde ľudia so zdravotným postihnutím nájdu potrebnú podporu, aby mohli žiť v komunite. Chceme ich podporiť v každodennom živote, pri hľadaní zmysluplnej práce aj pri trávení voľného času.
 • chceme byť flexibilní – v prvom rade vidieť potreby jednotlivca a tomu prispôsobiť naše služby.

ALTERNATÍVA svoju činnosť rozvíja cez:

 • Tranzitný program “Zo školy do života”, kde sprevádza mladých ľudí so znevýhodnením, aby úspešne zvládli prechod zo školy do pracovného a osobného života, a podobne aj mladých dospelých, ktorí už školu ukončili, aby sa uplatnili na trhu práce. Službu poskytujeme v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Lučenec;
 • činnosť Agentúru podporovaného zamestnávania
 • službu včasnej intervencie v Lučenci (Centrum včasnej intervencie Lučenec), ktorej cieľom je poskytovať včasnú podporu rodinám s deťmi do 7 rokov, ktorých vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a to formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania;
 • Dobrovoľnícke aktivity aj na podporu nezávislého života ľudí so zdravotným znevýhodnením;
 • a môže ju rozvíjať aj organizovanín seminárov, školení, konferencií, prezentácií, osvetových a vedomostných podujatí a vydávaním, distribúciou a predajom informačných a propagačných materiálov a publikácií.

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n. o. je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti verejných služieb pre občanov so zdravotným postihnutím (ďalej ZP). Jej cieľom je podporiť vybudovanie adresného, efektívneho a variabilného systému komunitných sociálnych služieb pre občanov so ZP na lokálnej úrovni tak, aby sa predišlo ich inštitucionalizácii a podporilo sa ich právo na nezávislý život v komunite.

ALTERNATÍVA n. o. vznikla začiatkom roku 2016 a ako nezisková organizácia plánuje poskytovať všeobecne prospešné služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Riaditeľka: Erika Podhorcová, podhorcova@cvilucenec.sk, alternativa.no@gmail.com

Správna rada neziskovej organizácie:

 • Mária Machajdíková, nadácia SOCIA, Bratislava
 • Alžbeta Brozmanová Gregorová, UMB, Banská Bystrica
 • Roman Vrábel, Veľký Krtíš
 • Marta Hricová, detská lekárka, Lučenec

Revízorka: Alena Kelemenová

Pracovníčky v Tranzitnom programe: 

Banská Bystrica (bbystrica@alternativacentrum.sk): Jana Mojšová, Lucia Sujová, Katarína Medzihorská
Brezno (brezno@alternativacentrum.sk): Ingrid Horváthová, Miroslava Medveďová
Lučenec (lucenec@alternativacentrum.sk): Veronika Haluška Hatvaniová, Miroslava Lacová, Ivana Šufliarska

Tímlíderkou programu je Katarína Medzihorská, medzihorska@alternativacentrum.sk, 0911 631 325
koordinátorkou projektu (realizovaného v partnerstve s nadáciou SOCIA) je Martina Petijová, petijova@socia.sk, 0911 15 05 66

 

Pracovníčky Centra včasnej intervencie Lučenec – pozri web stránku www.cvilucenec.sk

 

Sídlo:
ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n. o.

Ulica Št. Moyzesa 6099/55
984 01 Lučenec
alternativa.no@gmail.com
www.alternativacentrum.sk